CRRU BIDDING

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

IDเลขที่ประกาศหัวข้อไฟล์ประกาศรายละเอียด
185529/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Sustainability) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 10 - 22 เมษายน 2567
1854
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารภายในอาคารคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน 2567
185328/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 4 - 17 เมษายน 2567
185227/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4ปี) แขนงวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 4 - 10 เมษายน 2567
1851
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Sustainability) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2567
185026/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 3-11 เมษายน 2567
184925/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสำรวจโดยหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 2 - 10 เมษายน 2567
184824/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) 50 ลิตร ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 2 - 5 เมษายน 2567
1847
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4ปี) แขนงวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2567 - 3 เมษายน 2567
184623/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 28 มีนาคม 2567 - 19 เมษายน 2567
1845
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2567
184322/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสำรวจโดยหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2567
184221/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหารและห้องน้ำหอประชุมกาสะลองคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 21 - 26 มีนาคม 2567
1841
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสำรวจโดยหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2567
184020/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 15 - 20 มีนาคม 2567
183919/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์วัสดุทางชีวเคมี ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 15 - 20 มีนาคม 2567
1838
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหารและห้องน้ำหอประชุมกาสะลองคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 14 - 19 มีนาคม 2567
183718/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 14 - 19 มีนาคม 2567
183617/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 14 - 19 มีนาคม 2567
183516/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิคอินดักทีพคับเปิลพลาสมา (ICPOES) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 13 - 18 มีนาคม 2567
183415/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 13 - 18 มีนาคม 2567
183314/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 13 - 18 มีนาคม 2567
183213/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 13 - 18 มีนาคม 2567
183112/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 12 - 19 มีนาคม 2567
183011/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำลอง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2567
182910/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2567
1828
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารภายในอาคารคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ชุด
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1827
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2567
1826
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์วัสดุทางชีวเคมี ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2567
1825
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2567
1824
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2567
1823
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 -12 มีนาคม 2567
1822
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 7 - 12 มีนาคม 2567
1821
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 7 - 12 มีนาคม 2567
1820
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิคอินดักทีพคับเปิลพลาสมา (ICPOES) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 7 - 12 มีนาคม 2567
1819
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2567
1818
ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจำลอง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2567
1817
ร่างประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2567
1816
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) 50 ลิตร ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 6 -11 มีนาคม 2567
1815
ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
นำเสนอผลงานจ้างออกแบบ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
18149/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 12 - 19 ก.พ. 2567
1813
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567
18128/2567
จ้างออกแบบอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
กำหนดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2567
18117/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 3 - 10 ม.ค. 2567
1810
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2566 - 02 ม.ค. 2567
18096-2567
ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ด้านการออกแบบ ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 4 - 13 ธ.ค. 2566
1808
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ด้านการออกแบบ ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 66
18075-2567
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Microsoft Campus Agreement) ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 24 พ.ย. 2566 - 1 ธ.ค. 2566
18064-2567
ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีอาคารยุพราชวิทยมงคลและอาคารโรงพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 20 - 27 พ.ย. 2566
18053-2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์ อาคารคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดโหลดเอกสาร วันที่ 20 - 27 พ.ย. 2566